Huurvoorwaarden

1 Reservering
Zodra wij telefonisch, elektronisch of schriftelijk opdracht gekregen hebben een vakantiewoning voor een bepaalde periode te reserveren, zenden wij u een bevestiging van deze reservering met een opgave van het vooruit te betalen bedrag.

2 Betaling en verdere afwikkeling
Zodra wij het vooruit te betalen bedrag (de helft van de huursom vermeerderd met de boekingskosten en eventuele kosten voor de annulerings- en/of reisverzekering) ontvangen hebben, vindt de verdere afwikkeling van de reservering plaats. Wij zenden u dan per omgaande alle verdere benodigde informatie, reisroute enz. Indien wij uw betaling binnen 3 weken niet ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor de woning opnieuw te verhuren. Het resterende huurbedrag dient (tenzij anders overeengekomen) op de dag van aankomst in de vakantiewoning terstond aan de eigenaar van de woning te worden voldaan. Daar waar in onze prijslijst “verbruikskosten” vermeld zijn, dienen deze kosten op de dag van het vertrek met de eigenaar/eigenares van de vakantiewoning te worden verrekend.

3 Annulering
Indien door welke omstandigheden dan ook, de woning door huurder niet betrokken kan worden, blijft de huurder aansprakelijk voor het resterende huurbedrag en/of de boekingskosten. Indien en voor zover verschuldigde bedragen ondanks in gebreke stelling niet worden voldaan zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, begroot op 15% van het verschuldigde bedrag, alsmede een rente van 1% per maand over het verschuldigde. Daarnaast zijn wij gerechtigd in geval van een procedure ook de gerechtelijke kosten door te belasten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat. Wij raden u daarom altijd aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

4 Aansprakelijkheid
Wij treden uitsluitend op als bemiddelaar en kunnen derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien eigenaar of eigenares van de vakantiewoning in gebreke zou blijven. Evenmin zijn wij aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door een ongeval, brand of welke oorzaak dan ook aan huurder of diens medebewoners, overkomen in of rondom de vakantiewoning. Klaarblijkelijke fouten en/of vergissingen in ons verhuurprogramma kunnen ons niet binden. Indien wij door overmacht gedwongen zijn de huurovereenkomst namens verhuurders te annuleren zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden zonder aftrek van de door ons gemaakte kosten. Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade aan meubilair en/of inventaris door hem of zijn medebewoners veroorzaakt. Schade of vermissing dient aan het einde van de huurperiode te worden vergoed.

5 Aankomst, vertrek en verblijf in de woning
De woningen mogen in geen geval zonder onze toestemming met meer personen worden betrokken dan door ons in de woningbeschrijvingen is aangegeven. Het meenemen van huisdieren is zonder een, namens verhuurder door ons afgegeven schriftelijke verklaring niet toegestaan. Tenzij in onze prijslijst en/of woningbeschrijvingen in ons verhuurprogramma uitdrukkelijk anders vermeld, dient al het benodigde linnengoed door huurder te worden meegebracht. Aankomst tussen 15.00 en 17.00; vertrek vóór 10.00 uur (tenzij anders is overeengekomen).

6 Klachten
Een eventuele klacht dient ter plaatse direct met eigenaar, eigenares of beheerder te worden doorgesproken. Indien uw eventuele klacht ter plaatse niet of niet voldoende tot uw genoegen door de eigenaar, eigenares of beheerder wordt opgelost dan dient u ons deze klacht binnen 2 x 24 uur telefonisch ter kennis te brengen. Onmiddellijk nadat de klacht ons bekend is geworden, zullen wij al het mogelijke doen om uw klacht(en) te laten oplossen. Mochten wij niet in staat blijken een redelijke oplossing te bewerkstelligen dan stellen wij alles in het werk om u een goed alternatief te kunnen aanbieden. Indien u echter zonder met ons in overleg te treden de door u gehuurde woning verlaat, verliest u het recht op schadevergoeding of recht op onze hulp bij het vinden van een passend alternatief. Mocht ondanks onze tussenkomst uw klacht niet of niet voldoende tot uw genoegen worden opgelost dan kunt u ons schriftelijk uw klacht doen toekomen. Dit dient te geschieden uiterlijk één maand na de eerste dag van de betreffende huurperiode. Onze aansprakelijkheid beperkt zich ten alle tijde tot ten hoogste de volledige huursom. Voor overlast door bouw- of straatwerkzaamheden kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. In geval van geschil is mede bevoegd de rechter in het arrondissement Utrecht.